22.5.11

Occitània i l'occità

EN ARPITÀ:
Occitania et l'Occitan

Saviédes[1] de yô[2] ére[3] lo pintro Cézanne?
Onte est crèssu lo mosquètêro d’Artagnan?
Yô profètisâve Nostradamus?
Onte danciêve Joan Petit?
De yô est originêre la ratatôlye?
Onte sè produisséve[4] lo rochefort?
Yô sè produét l’armagnac?
Per onte passe la reviére[5] sotèrrena navigâbla ples lârge d’Eropa?
Yô s’èlève lo pont ples hiôt du mondo?

Dens quinta[6] lengoua ècrisiêt[7] lo prix nobel Frederic Mistral?
Quinta lengoua empleyéve[8] Noutra-Dama de Lourdes?
Dens quâla lengoua Dante voléve[9] ècrire la Divina Comèdia  porquè étêt[10] la lengoua ples prèstigiosa d’Eropa?
Dens quinta lengoua sè van meriolar[11] les trobadors d’Anglletèrra, d’Alemagne, d’Èspagne u Étalie dens l’època mèdièvâla?

Porquè y bâste pas ren-que[12] de savêr la lengoua mas est un pâs nècèssèro por cognetre[13] un payis cet chôd-temps[14] sè rèaliserat un Cors de Lengoua et Cultura Occitanes u CAOC, a Barcelona. Dês delon a[15] dejô, de 5 a 8 hores de la denona[16], envionerat[17] lo 27 de jouen. Tèlèfonâdes u 93 284 36 34 et vos enformerant a-modo[18].

[1] sâde, séde
[2] onte
[3] étêt
[4] produissêt
[5] duère, jouère
[6] quâla
[7] ècrisiéve
[8] endrôvâve, usâve
[9] volyêt
[10] ére
[11] reflètar
[12] mas-que, solament
[13] comprendre, capir
[14] bon-temps, étif
[15] tant-que, fin-a
[16] aprés-mié-jorn, aprés-gôtâ, vépro, vèprâ, vèprenâ
[17] comenciérat
[18] coment il fôt


CATALÀ:
Occitània i l'occità

Sabeu d’on era el pintor Cézanne?
On va créixer el mosqueter d’Artagnan?
On profetitzava Nostradamus?
On ballava en Joan Petit?
D’on és originària la samfaina?
On s’elabora el rocafort?
On es produeix l’armanyac?
Per on transcorre el riu subterrani navegable més llarg d’Europa?
On s’aixeca el pont més alt del món?

En quina llengua escrivia el premi nobel Frederic Mistral?
Quina llengua emprava la Mare de Déu de Lorda?
En quina llengua Dante volia escriure la Divina Comèdia  perquè era la llengua més prestigiosa d’Europa?
En quina llengua es van emmirallar els trobadors d’Anglaterra, Alemanya, Espanya o Itàlia a l’època medieval?

Perquè no n’hi ha prou amb saber la llengua però és un pas necessari per entendre un país, aquest estiu es realitzarà un Curs de Llengua i Cultura Occitanes al CAOC, a Barcelona. De dilluns a dijous de 5 a 8 de la tarda, començarà el 27 de juny. Truqueu al 93 284 36 34 i us informaran degudament.