18.9.11

Occità a l'abast


EN ARPITÀ (Per Aliance Culturèla Arpitanna)
Occitan possiblo


L’occitan est la lengoua minorisâye bine ètendua en France et mâlgrât l’actuèla renèssence la siena situacion est, por dére-lo docement, delicâye. Dens lo temps est étâye atacâye, prohibia, charpitâye, chachiêye et mèprisêye. Y a mas-que[1] souessanta ans los megnâts que parlâvont occitan a l’ècoula érant sevèrament punis. Un côp pèrmètua at avanciê lentament, fategament, entre tués los obstâcllos imaginâblos, dens una rusa[2] èxtènuanta.

Mas tot ço est pas patrimouèno de l’occitan. Y at tot-plen des lengoues que ant pati[3] oncor ples. Quârques-unes nen sont sorties et bien ps. Nion oppose, a nosôtros, un fêt que difèrencie[4] des ôtres lengoues en ègâla posicion, et est que l’occitan lo povens[5] aprendre: a Barcelona, drêt-ora[6], grâce ux cors que sont rèalisâs dês quatro ans u CAOC, entitât avouéc ples de trenta ans d’histouère et la solèta de en-chiéz nos que lute por la defènsa et lo dèvelopament de la lengoua et la cultura occitanes.[1] ren-que
[2] disputa, luta
[3] pênâ, sofèrt
[4] distingue
[5] possens
[6] orendrêt

CATALÀ
Occità a l'abast

L’occità és la llengua minoritzada més estesa a França i malgrat l’actual renaixença la seva situació és, per dir-ho suaument, delicada. Al llarg del temps ha estat atacada, prohibida, trepitjada, amagada i menyspreada. Fa només seixanta anys els nens que parlaven occità a l’escola eren severament castigats. Un cop permesa ha avançat lentament, feixugament, entre tots els entrebancs imaginables, en una contesa esgotadora.

Però tot això no és patrimoni de l’occità. Hi ha moltes llengües que han patit tant o més. Algunes se n’han sortit i moltes no. No obstant, per a nosaltres, un fet el distingeix d'altres llengües en igual posició, i és que l’occità el podem aprendre: a Barcelona, ara mateix, gràcies als cursos que es vénen realitzant des de fa quatre anys al CAOC, entitat amb més de trenta anys d’història i l’única de casa nostra que lluita per la defensa i el desenvolupament de la llengua i la cultura occitanes.

9.9.11

Onze de setembre


EN ARPITÀ (Per Aliance Culturèla Arpitanna)
Onze de septembro

Ceta demenge, Jornâ Nacionâla de Catalogne, lo Cèrcllo de Jumelâjo Occitano-Catalan tendrat un estand a l’ Èxposicion d’Entitâts des Payis Catalans a Barcelona. Lé aront des enformacion de premiére man sur l’Occitania, la siena lengoua et surtot des cors d’occitan que sè fant, chaque côp avouéc ples suita, u sièjo du CAOC. Y arat, Tant-ben[1], tués los tipos de lévros coment diccionèros, gramatiques, romans, poèsies, antologies, lévros historico, ... CDs de musica, malyètes et ôtros accessouèros du mondo occitan.

Los Amics d’Arpitània serens avouéc lyors. Se volédes cognetre coment est la lengoua arpitana lé vos enformarens et y troverédes assé lévros en arpitan, lengoua bien prôche[2] mas tant mècognua per bien de nosôtros.[1] assé, asse-ben, oncor
[2] vesina


EN CATALÀ
Onze de setembre
Aquest diumenge, Diada Nacional de Catalunya, el Cercle d’Agermanament Occitano-Català tindrà un estand a la Mostra d’Entitats dels Països Catalans a Barcelona. Allà tindreu informació de primera mà sobre Occitània, la seva llengua i sobretot dels cursos d’occità que es fan, cada vegada amb més seguiment, a la seu del CAOC. També hi haurà tota mena de llibres com diccionaris, gramàtiques, novel·les, poesia, antologies, històrics, ... CDs de música, samarretes i altres accessoris del món occità.

Els Amics d’Arpitània serem amb ells. Si voleu conèixer com és la llengua arpitana allà us informarem i hi trobareu també llibres en arpità, llengua molt propera però molt desconeguda per molts de nosaltres.